NMBA Notice


तालिममा सहभागी हुन पठाइदिने सम्बन्धमा

महोदय,
उपरोक्त सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्रबैंक को निर्देशिका २)७५ को ६.५ न.ं लाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल लघ’वित्त बैंकर्स संघ (ल्ःद्यब्) ले नियमित ?पमा तालिम तथा गोष्ठिह? सञ्चालन गर्दै आइरहके ो व्यहोरा अबगत नैछ . यसै प्रसंगमा लघ’वित्त वित्तीय सस्थाका शाखा प्रम’खह?का लागि निम्न मिति र स्थानमा ’द्यचबलअज ख्ष्बदष्ष्तिथ बलम म्भष्लित्रगभलअथ ःबलबनझभलत’ सम्बन्धी तीन दिने आबासीय तालिम सञ्चालन ह’न गैरहेकोले आफ्नो संस्थाबाट शाखा प्रम’खह?लाई सहभागि गराइदिन’ह’न हार्दिक अन’रोध गर्दछ’ .

  Read More