Our Working Committee

p4

Mr. Ramchandra Joshee President

Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd

p5

Mr. Prakash Raj SharmaVice President

Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd

p6

Mr. Basanta LamsalSecretary General

Bijaya Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd

p7

Mr. Ramhari Dahal Treasurer

MeroMicrofinance Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd

p8

Mr.Ram Bahadur YadavSecretary

National microfinance Bittiya Sanstha ltd.

p9

Mr. Parbat Kumar Karki Executive Member

Grameen Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd

p10

Mr.Bhesh Raj Panthi Executive Member

FirstMicrofinance Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd

p12

Mr.Devindra Bdr BasnetExecutive Member

Summit Microfinance Development Bank Ltd

p12

Prem PathakExecutive Member

Unnati Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd

p12

Achut Raj SapkotaExecutive Member

Ganapati Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd

p12

Amraj KhadkaExecutive Member

Deprosc Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd

Our Management Team

p1

Mr. Ram Prasad Phuyal Executive Director

p2

Mr.Gokarna Bhandari Coordinator